MEET OUR TEAM

Sukhi Lamba 

CEO

Sukhi Lamba.jpg
Ramanujan_Sheshadri.jpg

Ram Sheshadri

VP of Engineering

Karthik Sundaresan.jpg

Karthik Sundaresan 

CTO